இலங்கை கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் (கொ.மு.சு) – 2023 ஏப்பிறல்

தயாரிப்பு மற்றும் பணிகள் நடவடிக்கைகள் இரண்டிற்குமான கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண்கள் 2023 ஏப்பிறலில் வீழ்ச்சியடைந்தன

பருவகால போக்குகளைத் தொடர்ந்து, 2023இன் ஏப்பிறலில் தயாரிப்பு கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் 34.7 ஆக குறைவடைந்து, தயாரிப்பு நடவடிக்கைகளில் மாதத்திற்கு மாத சுருக்கமொன்றை எடுத்துக்காட்டியது. அதற்கமைய, உற்பத்தி, புதிய கட்டளைகள், தொழில்நிலை மற்றும் கொள்வனவுகளின் இருப்பு துணைச் சுட்டெண்கள் மாச்சில் காணப்பட்ட பருவகால உச்சத்துடன் ஒப்பிடுகையில் ஏப்பிறலில் வீழ்ச்சியடைந்தன.

பணிகள் துறை கொ.மு.சுட்டெண், 2023 ஏப்பிறலில் 49.6 சுட்டெண் பெறுமதியினை பதிவுசெய்து நடுநிலையான அடிப்படை அளவிற்கு சற்று கீழே காணப்பட்டது. புதிய வியாபாரங்கள், தொழில்நிலை மற்றும் நிலுவையிலுள்ள பணிகள் என்பவற்றில் அவதானிக்கப்பட்ட வீழ்ச்சிகளால் இது தூண்டப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறிருப்பினும், தொழில் நடவடிக்கைகளும் நடவடிக்கைகளுக்கான எதிர்பார்க்கைகளும் மாதகாலப்பகுதியில் தொடர்ந்தும் அதிகரித்தன.

முழுவடிவம்

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/press/pr/press_20230515_pmi_april_2023_t.pdf

Leave a Comment

உங்கள் மின்னஞ்சல் வௌியிடப்பட மாட்டாது. கட்டாயமான புலங்கள் * ஆக குறிக்கப்பட்டுள்ளன