இன்றைய (30) வெளி நாட்டு நாணயமாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட (30.01.2024) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு: