இன்றைய (09) வெளி நாட்டு நாணயமாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட (09.02.2024) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு: