அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட முடிவுகள் (2024.01.29)