வெளிநாடு தொழிலாளர்கள் மூலம் இலங்கைக்கு அந்நியச் செலாவணி 2 பில்லியன் டொலர்

இவ்வருடத்தின் முதல் காலாண்டியில் மாத்திரம் , புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் வங்கி மூலம் 2.079 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை அனுப்பியுள்ளனர், குறிப்பாக அவர்கள்…