இந்தியாவில் 2,000 ரூபா நாணயத்தாள்களை புழக்கத்தில் இருந்து இருந்து திரும்பப் பெறும் கால அவகாசம் நீடிப்பு

இந்தியாவில் 2,000 ரூபா நாணயத்தாள்களை புழக்கத்தில் இருந்து திரும்பப் பெறும் கால அவகாசத்தை அக்டோபர் 7ம் திகதி வரை இந்திய ரிசர்வ்…