பொருளாதார வளர்ச்சியுடன் அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வுக்கான அடையாளங்கள்

2025ஆம் ஆண்டில் இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சி வீதம் 3% ஆக உயரும் என எதிர்பார்ப்பதாகவும் அதற்கமைய அரச ஊழியர்களின் சம்பளத்தை அதிகரிக்க…