19%ஆல் குறைந்த மது உற்பத்தி

2023ஆம் ஆண்டில் இலங்கையில் மது உற்பத்தி 19% ஆக குறைந்துள்ளதாக நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் கலாநிதி ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய தெரிவித்தார். இன்று…