ලෙබනනයේ රාජකාරී සඳහා පිටත්ව ගිය යුද හමුදා භට කණ්ඩායම

ලෙබනනයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ අතුරු බලකා මූලස්ථානයේ සාමසාධක රාජකාරීන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා 15 වන මූලස්ථාන…