සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පිළිතුරුපත් ඇගයීම අද සිට

පසුගියදා නිමාවට පත්වුණු 2023 වසරට අදාළ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු අද (09)…

ජූනි 4 සුදානම් වෙන්න – සා/පෙළ පෙනී සිටි සිසුන්ට නිවේදනයක්

මෙවර අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් සඳහා පාසල්වල අ.පො.ස. උසස් පෙළ පන්ති ජූනි මස…

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන් ශිෂ්‍යයන්ට නිදහස් ලකුණු දෙකක්

ආන්දෝලනයකට ලක් වූ 2023 වසරේ සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව පළමුවනවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 9 සහ 39 වන ප්‍රශ්න…