විභාගයට ගිය සිසුවියව පැහැරගන්න ගිය 4කට වැඩ වැරදුන හැටි

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දී නිවස බලා යමින් සිටි 16 හැවිරිදි පාසල් සිසුවියක් පැහැරගැනීමට උත්සාහ කළ…