සල්ලි පොකුරු තෑගි දුන්නොත් වැඩ වරදින හැඩයි

මුදල් නෝට්ටු විකෘති කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ වර්තමානයේ නව ප්‍රවණතාවක් ලෙස දැකිය හැකි විසිතුරු භාණ්ඩ සහ තෑගි අයිතම සකස් කිරීම උදෙසා වලංගු මුදල් නෝට්ටු භාවිතා කිරීමත්, ඊට සමාජ මාධ්‍ය තුළ ලබා දී ඇති ඉහළ ප්‍රවර්ධන දායකත්වයත් සැලකිල්ලට ගනිමින්.

එම ප්‍රකාශයෙන් දැඩිව අවධාරණය කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මුදල් නෝට්ටු සහ කාසි භාවිතය පිළිබඳ සම්මතයන් ඉක්මවා යන්නන් හට දැඩි දඬුවම් හිමිවන බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කර ඇති නිවේදනය පහතින්,