සල්ලි පොකුරු තෑගි දුන්නොත් වැඩ වරදින හැඩයි

මුදල් නෝට්ටු විකෘති කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර…