මත්ද්‍රව්‍ය සහ මුදල් තොගයක් සමග කුඩු ශිරෝ අත්අඩංගුවට

බොරැල්ල සරණපාල හිමි මාවතේ නිවසක් වටලා සිදුකළ පරික්ෂාවේදී ” කුඩු ශිරෝ” නැමැති මහා පරිමාණ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කාරිය…

සල්ලි පොකුරු තෑගි දුන්නොත් වැඩ වරදින හැඩයි

මුදල් නෝට්ටු විකෘති කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර…