මාළු මිල වැඩිවෙලා – මිල ගණන් මෙන්න

(තොරතුරු සැපයුම – අසේල සම්පත්)

මාළු අස්වැන්න අඩුවීම හේතුවෙන් මාළු මිල ඉහළ ගොස් ඇති ආකාරය දැකගැනීමට හැකිවෙනවා.

අද පෑලියගොඩ මාළු තොග මිල මෙසේ සටහන් වුණා.

සාලයා රු 500
හුරුල්ලෝ රු 900
බලයා රු 1000
තෝරු රු 3000
පරව් රු 1300
කොප්පරු රු 2200
තලපත් රු 2000
බෝල්ලෝ රු 1100
කුම්බලාවා රු 1100
ලින්නා රු 800
අලගොඩුවා රු 1000
ඉස්සෝ රු 1600සිට
දැල්ලෝ රු 1400 සිට

නාගරික මාළු කිලෝවක සිල්ලර මිල පහත පරිදි දැක්වුණා,

බලයා රු 1400
සාලයා රු 560
හුරුල්ලෝ රු 1000
ලින්නා රු 950
සප්පරු 2400
තලපත් රු 2500
ලේන පරව් රු 950
වෙල්ල සූඩයා රු 600
වැව් මාලු රු 760
ඉස්සෝ රු 2200
දැල්ලෝ රු 1800
කෙලවල්ලා රු 2200
පරව් රු 1700

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!