සමෘද්ධි බැංකුවේ කෝටි නමයක වංචාවට සිව්දෙනෙක් අත් අඩංගුවට.

තැන්පතු කරුවන්ට ණය ලබදෙන මුවාවෙන් සමෘද්ධි බැංකුවෙන් රුපියල් නවකෝටි විසිපන් ලක්ෂයක මුදලක් වංචා කළ සිව් දෙනෙකුගෙන්…