ලංකාවට තවත් ජාතික රෝහලක් – ඒ, යාපනය රෝහල

උතුරු පළාත තුළ උසස් මට්ටමේ සෞඛ්‍ය සේවාවක් සහතික කිරීම වෙනුවෙන් යාපනය රෝහල නුදුරේදීම ජාතික රෝහලක් බවට…

Five in hospital after ”Maraka Lida” collapses in Vesak carnival

Dibulapalassa Police said that five people were injured and admitted to Giradurukot and Mahiyangana Hospitals after…

Three youths were victims of the train

The police said that three youths were killed in the tragedy that occurred when a train…

The missing child in Madurankuliya has been ordained in Kataragama

The Kataragama Police say that the 12-year-old student, who had gone missing from a house in…

Today is Vesak day.

Buddhists around the world are celebrating Vesak today. Vesak celebrates the birth, enlightenment and ”great pariniewana”…

A girl was killed after being hit by a private bus in Gampola.

It is reported that a schoolgirl has lost her life after being hit by a private…

Action will be taken against the officials who did not attend the COPF committee

The Committee on State Finance requested the Speaker Mahinda Yapa Abeywardena to take action against the…

Viatmaga, who destroyed Ghatabhaya Rajapaksa, is now giving advice to Sajith.

Mulkirigala Constituency S.J.B Organizer Nimal Francisco got the UNP membership again today. He received his membership…

Russia’s opposition to the influence of Western countries on Sri Lanka

Western countries, which do not care about the human rights happening in Gaza, Yugoslavia, and Afghanistan,…

Schools in Puttalam are closed

The Governor of North Western Province says that all schools in Puttalam district will be closed…