අලුත් අවුරුද්ද රටට කොහොමද ?

මෙවර සිංහල අලුත් අවුරුද්ද උදා වුුුණේ ඊයේ (13) රාත්‍රී 9.05ට රවි ග්‍රහයා මීන රාශියෙන් මේෂ රාශියට…

Out of 450 doctors who went abroad for training, only 5 came back

The Sri Lanka Medical Association and the Medical Specialists Association say that the statement made by…

A special discussion about the vote of no confidence against the Speaker today.

The matter of the motion of no confidence brought by the opposition against Speaker Mahinda Yapa…

Army withdraws from Mihintale shrine. Police are still on duty

The police media unit says in a statement that no decision has been taken to remove…

Even before the Easter attack, Saharan detonated a bomb.

It was revealed in Parliament today that senior police officials had been informed about a test…

Israelis are banned from entering the Maldives.

A bill to ban Israeli passport holders from entering the Maldives was presented to the country’s…

A hint from Lal Kant that the JVP is gearing up for another armed struggle

Addressing the National People’s power Senkadagala Constituency Conference held in Ampitiya, Kandy yesterday (05), the party’s…

Public health inspectors call a two-day strike

Shanaka Bopitiya, secretary of the P.H.I union, said that based on several demands, the Union of…

Many Sri Lankans are being held hostage by Hamas

Foreign media reports that several Sri Lankans are being held hostage by Hamas. Commenting on this,…

Israeli attack kills two Hamas army chiefs.

Israel says it has killed two Hamas military commanders, a week after the terror attack that…