ලංකාවට තවත් ජාතික රෝහලක් – ඒ, යාපනය රෝහල

උතුරු පළාත තුළ උසස් මට්ටමේ සෞඛ්‍ය සේවාවක් සහතික කිරීම වෙනුවෙන් යාපනය රෝහල නුදුරේදීම ජාතික රෝහලක් බවට…

It is confirmed that the British citizen Diana was appointed to the Parliament by S.J.B

Minister of State for Defense Pramitha Bandara Tennakoon says that Member of Parliament Diana Gamage is…

Huge land slide in Papua New Guinea killed more than 100

A landslide in a remote village in northern Papua New Guinea (PNG) killed about 100 people,…

President of the Czech Republic in a motorcycle accident

Czech President Petr Pavel has been taken to hospital after injuring himself while riding a motorcycle,…

Low interest loans to industrialists from next week

The Ministry of Industry says that the government has decided to implement several special loan schemes…

“Come debate with me, ask about Derana Naya” – Dilith chalenged A.K.D

Mawbima Janata Party leader Dilith Jayaweera says that since the opposition leader will not attend the…

Five in hospital after ”Maraka Lida” collapses in Vesak carnival

Dibulapalassa Police said that five people were injured and admitted to Giradurukot and Mahiyangana Hospitals after…

Three youths were victims of the train

The police said that three youths were killed in the tragedy that occurred when a train…

20 major trees in Colombo fell due to heavy rains.

Colombo Municipal Council sources say that about 20 trees have fallen in Colombo city due to…

The talk of dissolving parliament before the presidential election is just a dream

Cabinet Spokesman Minister Bandula Gunawardena said yesterday that President Ranil Wickremesinghe does not intend to extend…