කුඩු සළිඳු සහ හරක් කටා ගැන ‘රහස් පොලිසිය’ තීරණයක් ගනී

සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන්වන කුඩු සළිඳු සහ හරක් කටා ලබන සඳුදා අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව…