අපිව මරන්න එපා හරක් කටා සහ කුඩු සළිදු ගෙන් ආයාචනා

මැඩගස්කරයේ සිට මෙරටට රැගෙන පැමිණි මත්කුඩු ජාවාරමේ නිරත ප්‍රබල පාතාල අපරාධකරුවන් දෙදෙනෙක් වන හරක් කටා සහ…