නිදහස් පක්ෂ සභාපති විජයදාසගේ වාරණයට අද අධිකරණයෙන් ලැබුණු තීන්දුව

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙස විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාත්, වැඩබලන ලේකම්වරයා ලෙස කීර්ති උඩවත්ත මහතාත් පත්…

නුසුදුසු අය පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් කරනා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රමිති පණත ලඟදීම ගේනවා

යෝජිත පාර්ලිමේන්තු ප්‍රමිති පනත් කෙටුම්පත සම්මත වූ පසු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වීමට නුසුදුසු පුද්ගලයින් ඉවත් කළ හැකි…