අද සිට දුම්රිය ධාවනයන් සුපුරුදු ලෙසටම

අද (11) සිට දුම්රිය ධාවන කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදුවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ලොකොමොටිව් ඔපරේටින් ඉංජිනේරු…