ජී.එල් සහ ඩිලාන් ඇතුළු 6ක් සමගි සන්ධානයට

නිදහස ජනතා සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් 06 දෙනෙක් අද (05) සමගි ජන සන්ධානයට එක්වෙමින් අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට අත්සන් තැබුවා.…