දෙදෙනෙකුට මරු කැඳවූ එඬේරමුල්ලේ බිහිසුණු දුම්රිය අනතුරේ ඇත්ත කතාව මෙන්න

එඬේරමුල්ල දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ පිහිටි දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ අද (08) උදෑසන මෝටර් රථයක් දුම්රිය දෙකක ගැටී…