රුසියාවේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමති හෙළා දකියි

ත්‍රස්තවාදයට කිසිදු ආකාරයක ඉඩක් නොතැබිය යුතුයි – රුසියාවට එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය ගැන කණගාටුව පළකරමින් ආරක්ෂක…