රාජ්‍ය සේවක වැටුප් විෂමතා ගැන අවසන් තීන්දුව මෙන්න

පවතින රජයට රාජ්‍ය අංශයේ පවතින වැටුප් විෂමතා විසඳීමට අවශ්‍ය වුවත් 2024 වසරේ අයවැය ලේඛනය මඟින් ඒ…

මහ බැංකුවේ පඩි වැඩිවීම ගැන මුදල් කාරක සභාවෙන් නිර්දේශ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ස්වාධීනත්වයට හානි නොවන පරිදි, අදාළ ගැටලුවලට සාධාරණ විසඳුමක් ලැබෙන තෙක් වැටුප් වැඩිකිරීම…

මහ බැංකුවේ වැඩි පඩි ගෙවන්න කෝටි 23ක්

මහ බැංකු කාර්ය මණ්ඩල වැටුප සියයට හැත්තෑකින් වැඩි කර ගැනීම නිසා මාසිකව දැරීමට සිදුවන අමතර මුදල…