ජාතික රට හරහා දිවීමේ තරගාවලිය 16 වැනි දා

48 වැනි ජාතික ක්‍රීඩා තරගාවලිය මාර්තු මස සිට ජුලි මස වන තුරු පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බව…