විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ගැන මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ තීරණය කල්යයි

නව විදුලි ගාස්තු සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යොමුකර ඇති යෝජනාවලියට අනුමැතිය ලබාදීම ජූලි මස මැද…