ඩෙන්මාර්ක අගමැතිනියට වීදියකදී ප්‍රහාරයක්

ඩෙන්මාර්කයේ කෝපන්හේගන් අගනුවර මධ්‍යයේ ජනතාව අතරින් ගමන් කරමින් සිටි ඩෙන්මාර්ක අගමැතිනී මෙට් ෆෙඩ්රික්සන් ප්‍රහාරයකට මුහුණ දුන්…