ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්වලට නව තනතුරු 03ක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නව තනතුරු 3ක් සඳහා පත්කිරීම් සිදුකර ඇති බව නිවේදනය කර තිබෙනවා.…