මෙන්න දින තුනකට වසා තැබෙන පාසල්

එළැඹෙන පොසොන් උත්සවය නිමිත්තෙන් අනුරාධපුරය , මිහින්තලේ සහ තන්තිරිමලේ යන ප්‍රදේශවල පිහිටා ඇති පාසල් 11ක් ලබන…