මැතිවරණය කල් යෑමේ අවදානමක්, පැෆරල් මතු කරයි

යෝජනා වී ඇති මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධන ක්‍රියාමාර්ගය නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක නොවුණ හොත් මැතිවරණය ප්‍රමාද වීමේ අවදානමක්…