අප වැනි රටවල 04 දෙනෙකුගෙන් 03කට ම මුඛ රෝග

ලෝක ජනගහනයෙන් බිලියන 3.5කට සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල 04 දෙනෙකුගෙන් 03 කට මුඛ රෝග වැළ…