ගෝඨාගේ පොතෙන්, NetFlix චිත්‍රපටයක් හදන්න යයි

පසුගි සතිය තනිකර ම දේශපාලන පොත් සතියක්. සතිය පටං ගත්තෙ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉමිටියාස් බාකීර් මාකර්ගෙ ‘මගේ…