දකුණේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා වැඩ ඇරඹීම හෙට

දකුණු පළාතේ නව ආණ්ඩුකාරවයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා පත් කළ ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා සිය ධූරයේ රාජකාරී හෙට(03)…

දකුණට යාපා.. වයඹට නසීර් – අලුත් ආණ්ඩුකාරවරුන් මෙන්න

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා ද, වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස නසීර් අහමඩ් මහතා…