නොසිතූ ලෙස ලාෆ්ස් ගෑස් මිලත් පහළට

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලාෆ්ස් ගෑස් මිල පහත දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ…