ගම්පහ භික්ෂුවට වෙඩි තැබූ අය ගැන තොරතුරු රැසක් එළියට

ඉකුත් ජනවාරි 23 වැනි දා, ගම්පහ මල්වතුහිරිපිටිය විහාරස්ථානයක දී හිමි නමක් ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට අත්අඩංගුවට ගෙන…