ජීන් ඇන්ටි සැමියාට වරදට සමාව දෙයි

මහජන අරගල සමයේ දී නිරන්තර පුවත් මවන්නියක වූ ‘ජීන් ඇන්ටි’ නමැත්තියගේ රුපියල් එක් ලක්ෂ පනස් නවදහසක…