විදුලිබල පනතට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ලැබුණු නියෝගය

රජය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කර තිබෙන විදුලිබල පනත් කෙටුම්පතට එරෙහි පෙත්සම් විභාගය අවසන් කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එහි නිත්‍යානුකූලභාවය…

කපපු විදුලිය ගන්න යන ගාස්තු අඩු වෙයි

නව විදුලි සම්බන්ධතාවයක් ලබාගැනීමේ දී සහ විසන්ධි කළ සම්බන්ධතාවය නැවත ලබාගැනීමේ දී ජනතාවට සහන ලබා දී…