තොරණ බැලුවට වියදම් දන්නවද? ඇස් උඩ යන බිලේ කතාව

2024 වසරේ ජාතික වෙසක් සතිය අදින් (21) ආරම්භ වනවා. අද සිට ලබන 27 වනදා දක්වා කාලය…

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ නීති හදන්න අමෙරිකාවේ මැදිහත්වීමක් නෑ

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ නීති සකස් කිරීම සඳහා අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත්වීමක් සිදු වූයේ…