අනුරපුර යන ගමන් – බලමුද රෝහලේ නටඹුන්

ඇස් අන්ධ සෞඛ්‍ය ලොක්කන්ට නොපෙනෙන විනාශය අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ විවිධ අංශවල ප්‍රයෝජනය සඳහා රුපියල් කෝටි ගණනක්…