කඳු තර­ණ­යට ගොස් අතු­රු­දන්වු අමෙ­රි­කා­නු­වෙකුගේ මළ­ සි­රුරක් වසර 22කට පසු හමු­වෙයි

පේරු රාජ්‍යයේ කඳු තර­ණ­යට ගොස් අතු­රු­දන් වූ අමෙ­රි­කානු ජාති­ක­ය­කුගේ මළ සිරු­රක් වසර 22කට පසු හමු­වීමේ විස්ම­ය­ජ­නක…