අදානිට අනුමැතිය නොදෙයි – තීරණය අත්හිටුවයි

මන්නාරම සහ පුනරීන් ප්‍රදේශවල ඉදිරිකිරීමට නියමිත මෙගාවොට් 480 ක සුළං විදුලි බලාගාර ඉන්දියාවේ අදානි සමාගමට ප්‍රදානය…

සුළං බලාගාරයට අකුල් හෙලූ ‘වියත් මග’ ලොක්කා දැන් සජිත් ළඟ

ඉන්දියාවේ අදානි සමූහ ව්‍යාපාරයේ, සුළං බල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වැළැක්වීමේ පියවර පිටුපස සිටින්නේ අද විපක්ෂ නායක…