ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල අඩුවෙන හැටි මෙන්න

එහි සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා සඳහන් කළේ කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් මිල රුපියල් 135කින් ද කිලෝග්‍රෑම් 5ක ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 55කින්ද කිලෝග්‍රෑම් 2.3ක ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල්කි 23න් ද අඩු කිරීම සිදු කරන බවයි.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෘහස්ත ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල 4,115ක් වන අතර කිලෝග්‍රෑම් 5ක සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 1,652 වනවා.

කිලෝග්‍රෑම් 2.5ක සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 772ක් වනවා.