අද මාළු ගන්න පෙර ‘මිල ගණන්’ දැනගෙන යන්න

දෙවුන්දර වැල්ලේ තොග මිල (1kg)

බලයා රු 500
කෙලවල්ලා රු 800/1000

ගාල්ල ධිවර වරාය තොග(1kg)

බලයා රු 500/550
කෙලවල්ලා රු 1000/1100
පරව් රු 900

අද පෑලියගොඩ තොග මිල(1kg)

සාලයා රු 400
කෙලවල්ලා රු 1200
බලයා රු 450/500
ලින්නා 600
තලපත් රු 1400
කොප්පරා රු 1500
පරව් රු 1000
හුරුල්ලෝ රු 700
තෝරු රු 2500
කුම්බලාවා රු 700
බොල්ලෝ රු 700
ඉරටවල්ලා රු 600
අලගොඩුවා රු 650
හැඩැල්ලා රු 1460
ඉස්සෝ රු 1500සිට
දැල්ලෝ රු 1700සිට

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!