අද මාළු ගන්නවා ද – එළවලු මිල දන්නවා ද ?

අද (04) දිනයේ මාළු සහ එළවලු මිල ගණන් පහතින් දැනගත හැකියි.

මීගමුව ලෙල්ලම

ලින්නා 600
සාලය 350
තලපත් 1800
කෙලවල්ලා 1200
පොඩි බලයා 500
ලොකු බලයා 800
දැල්ලො 1400
හුරැල්ලා 700
ඇටවල්ලා 600
බොල්ලු 650
ලේන් පරව් 700
වන්නා 600
කුම්බලවා 900
තොරු 2400


දෙවුන්දර


බලයා රු 750
ලින්නා රු 600
කෙලවල්ලා රු 1200
පරව් රු 1700
තලපත් රු 1950
දැල්ලෝ රු 1100
තෝරු රු 2000

ගාල්ල ධිවර වරාය

දඩු තෙලි රු 750
වන්නා රු 600/700/800
මුහුදු කුකුලා රු 300
බලයා රු 700
ලින්නා රු 600
පරව් රු 1000
දැල්ලෝ රු 1200
තල් තෝරු රු 1700

නුවර මැණික්කුඹුර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය

කැරට් රු 130
වම්බටු රු 150
බෝංචි රු 180
අමු මිරිස් රු 100
ලික්ස් රු 200
ගෝවා රු 80
තක්කාලි රු 50
බීට් රු 170
මාලු මිරිස් රු 200
පතොල රු 150
වැටකොළු රු 220
බන්ඩක්කා රු 80
වට්ටක්කා රු 60
රාබු රු 40
නෝකොල් රු 80
දෙහි රු 1100
ඉගුරු රු 2400

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!