එකම පිරිමි සීබ්‍රා අවසන් ගමන් ගමන් යාම ආන්දෝලනයට – වහාම පරීක්ෂණයක්

ශ්‍රී ලංකා ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ සිටි එකම පිරිමි සීබ්‍රා අවාසනාවන්ත ලෙස මියයෑම පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන බව දෙහිවල…