භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියක් තැබූ වාර්තාව

මේ වසරේ ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා කාලය තුළ, චීන-යුරෝපා භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය සේවාවේ ගමන් වාර 6,184…