රුසියන් යුද්ධයට ලංකාවේ හිටපු හමුදා සාමාජිකයන් යැවූ මේජර්ට වැඩ වරදී

රුසියාවේ සහ යුක්‍රේනයේ යුද්ධය සඳහා ශ්‍රී ලාංකික විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරීන් යැවූ, මිනිස් වෙළඳාමේ මහමොළකරු බව කුයන…